Monday Musings #34

Zitat_SdB_34

Aus: de Beauvoir, Simone (1983): Soll man de Sade verbrennen?, in: de Beauvoir, Simone (1983): Soll man de Sade verbrennen? Drei Essays zur Moral des Existentialismus, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg

Advertisements